fbpx

SAD

Cfare eshte SAD?

SAD eshte nje sistem informatik per te ndihmuar kompanite e distribucionit te nivelit te mesem dhe te larte te kryejne ne menyre sa me efeketive aktivitetin e tyre te distribucionit.

Sistemi ndihmon per

 • te ulur kostot e lidhura me gabimet dhe kohen operacionale te pergatitjes se fatures
 • te rritur kontrollin mbi kryerjen e fatures duke paracaktuar ofertat dhe zbrijtet e lejueshme
 • administrimin e shitjeve me artikuj specifik dhe me nivele cmimesh per cdo klient (psh sheqeri me logo per cdo klient)
 • printimin ne vend tek klienti te fatures se thjeshte, fatures tatimore ose kuponit tatimor
 • te rritur fleksibilitetin e distribucionit duke patur mundesine te punohet njekohesisht si me parashitje (porosi) ashtu dhe me shitje direkte dere me dere
 • menaxhimin e artikujve, ofertave, materialeve promocionale dhe amballazhet
 • administrimin dhe kontrollin e klienteve debitore
 • kontrollin e gjendjes aktuale te produkteve tek klienti (store check)
 • te rritur kontrollin mbi forcen shitese per kohen e punes
 • te rritur kontrollin mbi forcen shitese per mbulimin e zones
  • duke paracaktuar listen e klienteve per tu vizituar ne cdo dite per cdo agjent
  • duke gjeneruar raporte mbi efektivitetin e vizitave dhe perqindjen e mbulimit

 • kontroll te plote mbi arsyet e mosshitjes ne vizitat e pasuskeshme
 • pasqyrimin analitik te aktivitetit ditor te agjenteve nepremjet listes se vizitave por edhe rruges se pershkruar ne harte
 • te rritur kontrollin mbi gjendjen e stokut ne levizje (magazinat rajonale ose automjete)
 • te gjeneruar ne menyre automatike ose manuale kerkese per furnizim nga magazina bazuar ne gjendjen aktuale te stokut
 • menaxhimin e distributoreve
 • ndarjen dhe administrimin e distribucionit ne rajone dhe zona
 • shkembimin e te dhenave me te gjitha sistemet financiare
 • gjenerimin e pasqyrave te detajuara statistikore mbi:
  • shperndarjen dhe ecurine e mallit
  • klientet
  • zonat
  • rajonet
  • forcen shitese
  • distributoret
  • per kompanine ne teresi

Per te realizuar nevojat e shumta dhe te ndryshme te kompanive te distribucionit, sistemi perdor programet te cilat suportohen nga nje rrjet paisjesh te teknologjise me te fundit. Me poshte paraqesim konceptimin e sistemit dhe nje liste me funksionet kryesore qe ai ofron.

Si eshte konceptuar SAD?

SAD eshte i konceptuar ne tre nivele per nje manaxhim sa me te thjeshte dhe efektiv.

 • Niveli i pare eshte niveli qendror ose MQ (Magazina Qendrore)
 • Niveli i dyte eshte MR (Magazina Rajonale ose Distributoret)
 • Niveli i trete eshte ML (Magazina Levizese)

Secili nivel ka detyra specifike dhe harmonizohet me nivele te e tjera me ane te proceseve te sinkronizimit. Secili nivel ka mundesi komunikimi dhe me sisteme te treta si, ALPHA Platinium dhe Financa 5, si dhe me te gjitha sistemet e tjera (qe kompani te ndryshme perdorin) me ane te nderfaqeve dy-paleshe.

Cfare ben Magazina Qendrore (MQ)?

MQ ka per detyre kryesore te manaxhoje referencat, te mbledhe te dhenat nga dy nivelet e tjera si dhe te administroje magazinen qendrore.

MQ kryesisht manaxhon:

 • Klientet
 • Artikujt
 • Nivelet e cmimeve
 • Magazinat

 • Forcen shitese
 • Konfigurimet
  • Rajone
  • Zona

MQ mbledh te gjithe aktivitetin e shitjeve dhe vizitave nga nivelet e tjera.

Ne baze te ketij informacioni MQ ka mundesi te gjeneroje raporte komplekse dhe te plota per shume detaje te distribucionit. Se treti, MQ ka per detyre ta administroje gjendjen e magazines qendrore. MQ suportohet nga sistemi me i fundit i manaxhimit te databazave nga Microsoft, SQL Server 2008, dhe eshte programuar ne C# .NET 2010. Per te suportuar kete sistem sugjerohet nje server i nivelit te mesem.

Cfare ben Magazina Rajonale (MR)?

MR ka detyra te ngjashme me nivelin e pare por te optimizuara dhe te reduktuara per nje rajon ose distributor te caktuar.

Disa funskionet kryesore te ketij niveli jane:

 • Administrimin dhe konfigurimin e ML
 • Mbledhja e informacionit te gjeneruar gjate aktivitetit te shitjeve
 • Konfigurimi i zonave te mbulimit
 • Gjenerimi i raporteve te efektivitetit dhe stokut per:
  • Klientet
  • Agjentet
  • Magazinat qe ky nivel mbulon (qe mund te jete per nje rreth, nje qark ose nje krahine e Shqiperise

Sistemi eshte fleksibel dhe konfigurimi i tij adoptohet shume lehte me menyren e operimit te kompanive te shumellojshme te distribucionit. MR suportohet nga SLQ Server 2008 dhe eshte programuar ne C# .NET 2010.

Per te suportuar kete sistem sugjerohet nje PC ose Laptop i nivelit te mesem. Cfare ben Magazina Levizese (ML)?

ML ka per detyre kryesore te ndihmoje agjentin e shitjeve ne realizimin e shitjeve dhe vizitave.

Procesi i shitjeve eshte i thjeshte dhe intuitiv, gjithashtu agjenti ka mundesi te:

 • printoj ne vend deftese tatimore
 • printoj ne vend fature tatimore duke e zvogluar dukshem kohen per pergatitjen e nje fature
 • tatimore per shume artikuj
 • printoj direkt nga paisja e agjentit ne kasat fiskale kuponin tatimor
 • kontrolloj planin e vizitave dhe vizitat e kryera aktulisht
 • kontrolloj ne cdo kohe gjendjen e magazines qe ka ne ngarkim

Procesi i shitjes mundeson zbritje ne fatura per rresht dhe ne total, si ne vlere ashtu edhe ne perqindje. Gjithashtu, cmime selektive aplikohen per kliente te ndryshem duke mundesuar keshtu shitjen me shume nivele cmimi. ML gjithashtu realizon matjen e kohes midis vizitave dhe kohezgjatjen e vete vizites.

Se fundi, por po njesoj e rendesishme, eshte detyra qe ka ML per te mbajtur gjendjen e magazines levizes duke regjistruar gjithe hyrjet dhe daljet. Ky nivel eshte konceptuar per te punuar me PDA (Personal Digital Assistant) ne sitemin operative Windows Mobile 5 – 6.5 , dhe ka mundesine e transferimeve te faturave direkt me ane te teknologjise 3G si dhe kontrollin e kordinatave te agjentit me ane te GPS.

Cilat jane mundesite e shkembimit te informacionit?

Pjese tjeter e rendesishme e sistemit eshte dhe procesi i sinkronizimit te te dhenave. Sinkronizim eshte procesi i shkembimit te brendshem i te dhenave midis niveleve MQ, MR dhe ML. Sinkronizimi ndodh automatikish ose manualisht. Menyra automatike eshte me ane te teknologjive celulare 3G ose GPRS dhe kryhet pa nderhyrjen e perdoruesit. Nderkohe menyra manuale kryhet nepermjet teknologjise WiFi dhe kerkon qe perdoruesi te ndodhet prane zyrave te kompanise.

Programe Te Tjera

RESTOBAR

RESTOBAR

Dëshironi të na kontaktoni?