RESTOBAR+

Ofrohet në tre versione: Starter, Advanced, Pro:

 • Manaxhimi i Artikujve
 • Manaxhimi i Klientëve
 • Manaxhimi i Shitjeve
 • Manaxhimi i Magazinave
 • Manaxhimi i Furnitorëve
 • Invetarizimi i Furnitorëve

 • Manaxhimi i Arkave
 • Manaxhimi i Shpenzimeve
 • Manaxhimi i Përdoruesve
 • Raporte të Ndryshme
 • Nr. i Pikave të Shitjes

STARTER

ADVANCED

PRO

ARTIKUJT

Pa limit

Pa limit

Pa limit

Manaxhimi Artikujve

Manaxhimi Cmimeve

Artikujt ne Peshore ElektronikeDate Skadence
Import i Listes se Artikujve

KLIENTET

S'ka

Pa Limit

Pa Limit

Manaxhimi Klienteve

Rregjistrimit me NIPT nga QKB 

Ndjekja Klienteve Debitore

Piket e Klienteve

Zbritje per Klientin

SHITJET

Pa limit

Pa limit

Pa limit

Shitje me Barkode

Shitje nga Peshorja

Menyra te Ndryshme Pagese

Fiskalizimi Fatures

Manaxhimi i Skontove

Manaxhimi i Kthimeve

e-Fature (Fatura Elektonike)

Dergimi me email per e-Faturen

Verfikimi i NSLF

MAGAZINAT

Pa limit

Pa limit

Pa limit

Manaxhimi i Magazinave

Gjendja Magazinave

Levizje Malli midis Magazinave (Fature Shoqerimi)

Gjendja Magazinave me Date Skadence

FURNIZIMET

S'ka

Pa limit

Pa limit

Manaxhimi i Furnitoreve

Rregjistrimit me NIPT nga QKB

Ndjekja Detyrimeve per Furnitoret

Rregjistrimi i Furnizimeve

Furnizimet me Date Skadence

Import i Furnizimeve nga Excel

INVENTARET

S'ka

Pa limit

Pa limit

Inventarizimi i Magazines

Inventari me Date Skadence

ARKAT

2

Pa limit

Pa limit

Manaxhimi i Arkave

Celja Arkes ne Fillim te Dites

Mbyllja Arkes ne Fund te Dites

Kontroll i gjendjes se lekeve

Arketimi i Faturave te pa paguara

Pagesa e Furnizimeve

SHPENZIMET

S'ka

Pa limit

Pa limit

Kategorite e Shpenzimeve (Drita, Uje, Qera, etj)

Rregjistrimi i Shpenzimeve per Kategori

PERDORUESIT

2

Pa limit

Pa limit

Manaxhimi i Perdoruesve

Ndarja e perdoruesve sipas Roleve

Percaktimi i te drejtave te perdoruesit sipas Roleve

RAPORTE

Pa limit

Pa limit

Pa limit

Raport shitje sipas periudhes

Raport shitje sipas artikujve

Raport shitje sipas perdoruesit

Raport Funzimimesh Sipas Periudhes

Raport Klientet Debitore

Raport Detyrimi ndaj Furnitoreve

Raport permbledhes Xhiro dhe Fitimi


Raport I Gjendjes se Magazinave Fillim/Fund Periudhe

Raport i gjendjes se artikujve afer skadences

TE TJERA

Nr i pikave te shitjes

1

5

Pa limit

Programe Te Tjera

Farma+

Farma+

Store+

Store+

Park+

Park+

Bookstore+

Bookstore+

Dëshironi të na kontaktoni?